Efterårssejlads – Klubmesterskab for Lynæs Sejl- og Kajakklub d. 21/9.

Lynæs Sejl- og Kajakklub

indbyder til

Efterårssejlads

Klubmesterskab for Lynæs Sejl- og Kajakklub 

21. september 2019

Du kan TILMELDE dig her – KLIK HER FOR TILMELDING!!

 INDBYDELSE

 Tilmeldings d. 18. september 2019 

1 REGLER
1.1

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2 Reglerne er ændret således:

  • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
  • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

3 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1 Stævnet er åbent for følgende både: DH både.
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: ingen.
3.3

 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes via KlubModul – KLIK HER FOR TILMELDING – senest 18. sept. 2019.

Husk at oprette en profil først – hvis du ikke har en profil.

3.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Et ekstra indskud på kr. 100,-
4 INDSKUD
4.1 Indskuddet udgør:

Klasse                                Indskud

DH                                      kr. 100,-

4.2 Øvrige gebyrer:

Tilmelding efter d. 18. sep. 2019 tillæg kr. 100,-

5 TIDSPLAN
5.1

5.2

Registrering: Dato 21. sep. Tid kl. 9.30-10.00 Sted: Lynæs Sejl- og Kajakklub

Skippermøde d. 21. sep. Kl 10.00

5.3 Varselssignalet for sejladsen er planlagt afgivet kl. 10.55. 
6 MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis skal af DH-både dokumenteres ved registrering. 

7 SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og/eller www.lynaes.dk

8 STED
  Stævnet gennemføres fra Lynæs Havn.
  Banen er med start umiddelbart uden for Lynæs Havn.
9

 

BANE

Distance bane rundt på Isefjorden 15-18 mil.

10 STRAFSYSTEMER
  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
11 POINTGIVNING
  Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
12 LEDSAGEBÅDE

Holdledere, trænere og andre ledsagere, må ikke sejle på banesiden  af startlinen efter 1. klar signal.

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

15 RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

Undtagelse er brugen af smartphone til tracking.

16 PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: For kapsejler 1 præmie for hver 3. båd  i hvert løb.

17 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne, såvel kapsejlende som flagsejlende, deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

18 FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning. Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver forsikringsbegivenhed:

-10 mill.kr. ved personskade

-2 mill.kr. ved tingskade. 

19 

 

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information fås på www.lynaes.dk

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: