Sejladsbestemmelser – Onsdag

§1     REGLER
Der sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Samt tillæg. CV-regler for Covid-19 kapsejladser.

§2     GENERELT 

2.1    Det er tilladt i løbet af sæsonen frit at skifte skipper og besætning.

2.2    Det er alene båden, der tæller ved resultat beregning.

2.3    Serien sejles efter DH 2020 (TACI).

2.4    Ved en vindstyrke på 12 m/s eller derover vil sejladsen blive aflyst.

2.5    Der er planlagt 8 sejladser i løbet af foråret fra onsdag den 5. maj til onsdag den
30.juni. Der sejler IKKE 23/6 grundet Skt. Hans

I efteråret er der planlagt 8 sejladser fra onsdag den 4. august til onsdag
den 29. september.

2.6    Løb 1 starter kl. 19.00 Løb 2 starter kl. 19:05 Løb 3 starter kl. 19.10

2.7    Singlehand både må sejle med auto pilot.

§3     START 

3.1    Der bliver startet efter UTC (ZT +2). tider.

3.2    Der vil ikke blive afgivet signaler fra dommertårnet under startproceduren, og man
er således selv ansvarlig for, at starte på det på forhånd angivende tidspunkt.

3.3    Evt. tyvstart markeres fra dommertårnet ved signalering med signal flag X (Finsk
flag, hvidt med blåt kors).

3.4    Startlinjen er mellem 2 udlagte røde flagbøjer på linje med Dommertårnet.

§4    MÅL

4.1    Ved målgang skal kompasafmærkningen (mærke K) respekteres og passeres på
østsiden.

4.2    Mållinjen er mellem sydligste røde bøje i indsejling til lystbådehavn og
dommertårnet.

4.3    Ved målgang fra A og B holdes den i pkt. 4.2 røde bøje om bagbord, mens den skal
holdes om styrbord ved målgang fra de øvrige mærker.

§5    SEJLADSOMRÅDET

5.1    Sejladsområdet er Isefjordens nordlige del.

5.2    Banen er en distancebane mellem fjordens faste bøjer.

5.3    Mærkerne er benævnt A til K på vedlagte kort over sejladsområdet.

5.4    Den aktuelle bane oplyses ved opslag i klubhuset umiddelbart før dagens sejlads.

5.5    Unødvendig sejlads i skydeområdet medfører diskvalifikation.

§6   MÆRKEFLYTNING

6.1    Mærkeflytning under sejladsen vil ikke finde sted.

6.2    Første og anden båd i mål er ansvarlige for at startlinjemærkerne bliver bjærget og
returneret til sejlklubben.

§7   TIDSBEGRÆNSNING

7.1    Både der ikke er fuldført (taget i mål) inden kl.22.00 vil blive noteret DNF (ikke
fuldført).

§8   MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

8.1    Meddelelser til deltagerne vil blive slået op før kl. 18.00 på sejl dagen.

8.2    Tidsplanen kan dog ikke ændres.

8.3    Signalflag Y kan blive signaleret på tilmeldingsseddelen.

Signal Y angiver, at regel 40 er gældende (dvs. at alle deltagere skal bære
svømme/redningsvest.)

 §9 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER

9.1   Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres samme sted.

9.2   Protestfristen er 30 min. efter at sidste båd har fuldført sin sejlads.

Samme frist gælder for protester fra Sejladskomiteen og Protestkomiteen / juryen,
samt anmodninger om godtgørelser.

§10 POINTGIVING

10.1 Ved beregning af resultater for enkelt sejladser og sæsonens sejladsserie gælder:
Alm. Lavpoint system.

§11 SIKKERHED

11.1 Deltagernes både skal være i sødygtig tilstand og behørigt sikkerhedsmæssigt
udrustet. Besætningens størrelse og erfaring skal være tilstrækkelig til at gennemføre
sejladsen på betryggende vis i al slags vejr.

11.2 En båd, som udgår af en sejlads, skal informere dommeren i dommertårnet
herom hurtigst muligt og om muligt sætte nationalflaget.

Der kan ringes til Berit (tlf. 22 18 95 40) eller Heidi (tlf. 41 29 44 24) i Dommertårnet

11.3 Både med VHF ombord anmodes om at holde denne åben og aktivt lytte på kanal 16.

§12  PRÆMIER

12.1 Resultater for hele sæsonens sejladser tælles sammen og præmieoverrækkelse vil
finde sted ved standernedhaling. Der tildeles præmie for hver 3. deltager i hvert løb.
Endvidere tildeles vandrepokal til flittigste onsdagssejler.

30 april 2020

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: