Vedtægter J.C. Jensens Fond

§ 1

Fondens formål er at samle en kapital, hvis renter og lignende afkast skal bruges som hjælp til medlemmer af Sejlklubben Lynæs i forbindelse med deltagelse i stævner i ind- og udland.

§ 2

Medlemmer af Sejlklubben Lynæs, der ønsker tilskud, skal skriftligt ansøge fondsbestyrelsen senest den 30. september samme år som stævnet har været afholdt. Fondsbestyrelsen behandler snarest efter ansøgningsfristens udløb de indkomne ansøgninger og meddeler ansøgerne det beløb, fonden har godkendt til udbetaling. Udbetaling finder sted snarest efter.

§ 3

Såfremt der ikke sker udbetaling af hele afkastet af kapitalen i et år, kan det ikke udbetalte afkast tillægges udbetalingen i det efterfølgende år.

§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer. Disse vælges for 1 år ad gangen i forbindelse med Sejlklubben Lynæs’s ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Fonden tegnes udadtil af formanden. Denne er dog kun bemyndiget til at råde alene over fondens frie midler.

§ 5

På Sejlklubbens ordinære generalforsamling fremlægges revideret regnskab for fonden, ligesom formanden aflægger en beretning for det forgangne år. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har medlemmer af Sejlklubben Lynæs i overensstemmelse med Vedtægter for Sejlklubben Lynæs.

§ 6

Fondens regnskabsår følger regnskabsåret for Sejlklubben Lynæs. Regnskabet revideres af Sejlklubben Lynæs’s generalforsamlingsvalgte revisorer.

§7

Ved ophævelse af fonden frigives fondens midler til fordel for Sejlklubben Lynæs. Sejlklubben er forpligtet til at anvende det indestående beløb i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, dog med hovedvægt på tilskud til ungdomsarbejdet.

Fondens vedtægter er godkendt af bestyrelsen 1984 i overensstemmelse med beslutning om oprettelse af fonden på generalforsamlingen 1983, på foranledning af Jens Christian Jensen.

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling i Sejlklubben Lynæs, november 2002, og senest november 2012.

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: